Obchodné podmienky | Unitex

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.unitex.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou unitex.sk je:

Obchodné meno: Zuzana Zahradová

Miesto podnikania: J. Kráľa 1117/61, 020 01 Púchov

IČO: 33 487 391

DIČ: 1020520677

IČ PDH: SK1020520677

Bankové spojenie: 2628187957/0200

IBAN: SK6602000000002628187957

Zapísaný: Okresným úradom Považská Bystrica, odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra:308-3066

Email: unitex@unitex.sk

Telefón: vybavovanie objednávok, pripomienok a sťažností: 00421 42/44 438 61, 0904 204 725

reklamačné oddelenie: 0904 204 725 

obchodný riaditeľ pre maloobchod: 0904 204 725

obchodný riaditeľ pre veľkoobchod:0911714617

majiteľka firmy: 0911 714 617

Objednávky mimo Slovenskú Republiku  budú učtované vopred na účet.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 032/6400 109, Fax: 032/6400 108, e-mail: tn@soi.sk

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 1. Definícia základný pojmov

  1. Nižšie uvedené pojmy majú na účely týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok nasledovný význam:

   1. Predávajúci podnikateľ Zuzana Záhradová, s miestom podnikania J. Kráľa 1117/61, 020 01 Púchov, IČO: 33 487 391, DIČ: 1020520677, IČ DPH: SK1020520677, zapísaný Okresným úradom Považská Bystrica, odborom živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra:308-3066, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom E-shopu predáva Tovar;

   2. Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.unitex.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;

   3. Zmluvné strany Predávajúci a Spotrebiteľ

   4. E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.unitex.sk;

   5. Tovar Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu;

   6. Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope;

   7. Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného;

   8. Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.);

   9. VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Na základe týchto VOP je upravený:

   1. proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

   2. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

   3. práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 1. Objednávka tovaru a uzavretie zmluvy

  1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.unitex.sk.

  2. Popis každého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri konkrétnom Tovare.

  3. Nákup Tovaru v E-shope môže Spotrebiteľ uskutočniť na základe registrácie v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 1 dňa od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná. Nákup Tovaru v E-shope môže Spotrebiteľ uskutočniť ako jednorazový nákup, pri ktorom je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. V prípade, ak Spotrebiteľ nevyplní údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje, nebude môcť uskutočniť Objednávku Tovaru.

  4. Pokiaľ sa Spotrebiteľ rozhodne v E-shope registrovať, bude mať prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlásovať v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

  5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

  6. Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri Tovare, o ktorý má Spotrebiteľ záujem, sa vybraný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

  7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. Spotrebiteľ si môže zvoliť taktiež možnosť osobného odberu Tovaru na prevádzkach Predávajúcich počas otváracích hodín, a to na nasledovných prevádzkach:

   1. Prevádzka Bytový textil

Štefánikova 814 (Pasáž)
020 01 Púchov
Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok od 8:30 do 17:00 a v Sobotu od 8:30 do 11:30.

   1. Prevádzka Butique

Štefánikova 816
020 01 Púchov
Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok od 8:30 do 17:00 a v Sobotu od 8:30 do 11:30.

  1. K cenám za vybrané Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy. Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi a tiež osobný odber, ktorý je bezplatný.Tovar dlhší ako 3m sa učtuje ako nadrozmerný tovar 12€

  2. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, porozumel som ich obsahu a súhlasím s ním“. Rovnako je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s informáciou o spracúvaní jeho osobných údajov Predávajúcim a udeliť mu súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov a udelenie tohto súhlasu potvrdiť zakliknutím tlačidla „Dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v súlade s ochranou osobných údajov“. V prípade, ak by Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, nemohlo by dôjsť k dokončeniu Objednávky, nakoľko poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie povinností Predávajúceho (vystavenie daňového dokladu, doručenie objednaného Tovaru).

  3. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

   1. vlastnostiach objednaného Tovaru,

   2. celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

  4. Po vytvorení Objednávky Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa informáciu o tom, či bola objednávka Spotrebiteľa akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene Tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote Tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia Tovaru pre Spotrebiteľa, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Prílohou e-mailu o akceptácii objednávky bude VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Spotrebiteľovi.

 1. Platobné a dodacie podmienky

  1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

   1. platobnou bránou VUB eCard,

   2. bankovým prevodom, alebo

   3. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti alebo úhradou platobnou kartou doručovateľovi pri preberaní Tovaru, alebo

   4. priamou platbou v hotovosti alebo platobnou kartou Predávajúcemu pri osobnom odbere Tovaru.

   5. Tovar vyrobený na mieru-garniže,rolety,záclony,závesy účtujeme platbu vopred na účet.
  2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že tretí subjekt, prostredníctvom ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.

  3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

  4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho prípadne prevzatím Ceny v hotovosti zo strany Predávajúceho.

  5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 30 (slovom tridsiatich) dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 30 (slovom tridsiatich) dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

  6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke. V prípade, ak si Spotrebiteľ vybral osobný odber Tovaru na prevádzke Predávajúceho, považuje sa Tovar za dodaný momentom, keď Predávajúci odovzdá Spotrebiteľovi Tovar osobne alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

  7. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Spotrebiteľovi na miesto určené v Objednávke Spotrebiteľom, Spotrebiteľ je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Objednávke.

 1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

  1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

   1. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

   3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

  2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

   1. písomne na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

   2. b) e-mailom na adrese unitex@unitex.sk.

  3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu miesta podnikania Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

  4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

  5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

  6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

  7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

  8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   2. predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   3. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;

   4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

   5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   6. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného Tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,

   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

   11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

   12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

  1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

  2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

  1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

   1. či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

   2. či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

   3. či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

  2. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať. Predávajúci odporúča, aby tieto skutočnosti uviedol Spotrebiteľ v dodacom liste. Zároveň má Spotrebiteľ právo požadovať od prepravcu, aby vyhotovil záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru. Spísanie záznamu je povinnosťou prepravcu. V prípade, ak sa Spotrebiteľ rozhodne prevziať Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, Predávajúci odporúča, aby tieto skutočnosti uviedol Spotrebiteľ v dodacom liste. Zároveň má Spotrebiteľ právo požadovať od prepravcu, aby vyhotovil záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru. Spísanie záznamu je povinnosťou prepravcu. Následne je Spotrebiteľ povinný bezodkladne si uplatniť práva z vád Tovaru u Predávajúceho. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  3. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: unitex@unitex.sk alebo poštou na adrese vyššie uvedeného miesta podnikania Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

   1. svoje identifikačné údaje,

   2. údaje Predávajúceho,

   3. opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

   4. popis vady Tovaru a

   5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

  4. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

  5. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

  6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

   1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

   2. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

   3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

   4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

   5. zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),

   6. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom a inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

   7. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, a pod.,

   8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

   9. po uplynutí záručnej doby.

  7. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

  8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  9. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

  10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri vykonaní Objednávky. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

  11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

  12. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

   1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

   2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

   3. popis stavu výrobku,

   4. výsledok posúdenia,

   5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

  13. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

  14. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

  15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

  16. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

  17. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 1. Alternatívne riešenie sporov

  1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

  2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

  3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

  4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

  5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

  2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.06.2018

 

 

Príloha č. 1 VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu:

Obchodné meno Predávajúceho ......................................................

adresa predávajúceho: ........................... (názov ulice), ................... (súpisné číslo)

.............................(PSČ) .............................(mesto)

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* : ......................................

Číslo objednávky : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

 


Novinky
Ponuku pre vás neustále rozširujeme
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Velmi dobra komunikacia
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Spokojná
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Rýchle dodanie tovaru záujem o zákazníka, telefonicky si potvrdia objednávku
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Objednávka vybavená rýchle. Záclona pekne ušitá na mieru.
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Veľký výber, rýchle dodanie.
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Som veľmi spokojná s tovarom aj s rýchlym vybavením objednávky.
Zákazník odporúča nákup
pred 7 mesiacmi z Heureka.sk
Spokojnosť
Zákazník odporúča nákup
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Vankúšik príjemného materiálu, rýchle vybavenie, super obsluha. Ďakujem veľmi pekne
Zákazník odporúča nákup
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Moja objednávka bola kupodivu veľmi rýchlo doručená a s poskytnutými službami som bola veľmi spokojná,nakoľko tam pracuje skúsení tím, ktorý vie poradiť a poskytnúť vám ...
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Výborná komunikácia a rýchle vybavenie objednávky
Zákazník odporúča nákup
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Super obchod, dobry a kvalitny vyber, dievčata su vždy ochotné pomocť a poradiť,. Určite odporučam
Zákazník odporúča nákup
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Komunikacia
Zákazník odporúča nákup
pred 8 mesiacmi z Heureka.sk
Rýchle dodanie Skvelý prístup Kvalitný materiál Ochotný personál
Zákazník odporúča nákup
pred 9 mesiacmi z Heureka.sk
Rýchle dorucenie
Zákazník odporúča nákup
pred 11 mesiacmi z Heureka.sk
Tovar ako na obrázku, rýchle dodanie.
Zákazník odporúča nákup
pred 11 mesiacmi z Heureka.sk
Dobrá komunikácia, rýchle dodanie, služby k spokojnosti
Zákazník odporúča nákup
pred 1 rokom z Heureka.sk
Vsetko prebehlo vporiadkiu
Zákazník odporúča nákup
pred 1 rokom z Heureka.sk
Rýchle dodanie
Zákazník odporúča nákup
pred 1 rokom z Heureka.sk
Super komunikácia a rýchle dodanie vrelo odporúčam.
Zákazník odporúča nákup
pred 1 rokom z Heureka.sk
Rýchle dodanie
Zákazník odporúča nákup

Unitex
Štefánikova 814
020 01 Púchov

IČO:   33487391

  +421 904 204 725
  unitex@unitex.sk

  Nastavenia cookies

Prevádzka: 042/4443861
E-shop: 0904 204 725
Reklamácie: 0911 714 617
Maloobchod: 0904 204 725
Veľkoobchod: 0911 714 617